Cung cấp dịch vụ kho bãi, phân phối hàng hóa và khai thuê hải quan.